จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
page hit counter
 

 
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ซ.เชื่อมต่อจากชุมชนทหารถึงถนน อบจ.  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซ.สันติสุข (ต่อเนื่อง)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซ.สีเจริญ (ต่อเนื่อง)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซ.ทางเข้าหนองช้างเพรียงต่อ (ถนนใหญ่)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 ซ.สวนผัก  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 ซ.สามัคคีธรรม (ซ.3) เขตติดต่อ ม.2  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้านอาจารย์อวยพร ชูโลก ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 14 ม่อนสันติสุข ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าเสา)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.5 ซ.ม่อนผู (บ้าน สท.วิชาญ สังฆมานนท์)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยม่อนผู (บ้าน สท.วิชาญ สังฆมานนท์) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 ซอยยายนวล ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 ซอย 14 ม่อนสันติสุข ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 ซอยศรีเจริญ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 5 (ม่อนสันติสุข) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ)์  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดติดรถยนต์) จำนวน 1 เครื่อง  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซ.บ้านนายอินทร์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 4 ม่อนสันติสุข (ต่อเนื่อง) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอย 5 เจริญทองคำ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 4/4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 7 (ต่อเนื่อง) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 2/1 ม่อนสันติสุข  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนายหวาด จันทร์ดวงด  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนายวน (ต่อเนื่อง)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้าน ดต.สมหมาย ญาณอุดม (ต่อเนื่อง)  
โครงการก่อสร้างอาคารประปาหนองช้างเพรียง หมู่ที่ 6 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ซอยบัวสวรรค์ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก 1)  
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 สองข้างทางจากสายหนองผา-ต้นขาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 2)  
ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว  
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 สองข้างทางจากสายหนองผา-ต้นขาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยแสงเทียน ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 สองข้างทางจากสายหนองผา-ต้นขาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง)  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยประภัสสร ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบธรรม มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวม เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)  
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล) จำนวน 1 คัน  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 จากท้ายหมู่บ้าน ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายพื้นที่ผิวจราจร หมู่ที่ 10 จากบ้านนายทวี เรือนจันทร์ ถึงสามแยกบ้าน จ.ส.อ.วิรัตน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 ซอยเลียบคลองชลประทาน ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 ซอยครูธงชัย (ต่อเนื่อง) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 สองข้างทางจากสายหนองผา - ต้นขาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะ จำนวน 400 ถัง  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล) จำนวน 1 คัน  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง แก้ไขประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว  
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว  
ประกาศการขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนโรงสี ม.10 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 สองข้างทางจากสายหนองผา - ต้นขาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซ.เลียบคลองชลประทาน หัวสะพานบ้านบนดงถึงจุดสิ้นสุดชุมชนตำรวจ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซ.เลียบคลองชลประทานหลังวัดใหญ่ท่าเสา-วัดดอย ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 เลียบคลองชลประทาน หัวสะพานบ้านบนดงถึงจุดสิ้นสุดบ้านป่าไม้พะเยาว์ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ค่ายพิชัยดาบหัก)  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th