จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต
page hit counter
 

 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตารางการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 31 ก.ค.60
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560)
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน
ประชาสัมพันธ์ตารางการสำรวจ ควบคุม กำกับ ดูแล กิจการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลท่าเสา
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าเสา
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
ประกาศหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร/กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกิจการที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ/กิจการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกู
โครงการสำรวจ ควบคุม กำกับ ดูแล กิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และตารางปฏิบัติงานตามโครงการฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และตารางการปฏิบัติงานตามโครงการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ประจำปี 2559
ชุดคำพูด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขอเทศบาลตำบลท่าเสา
ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความสามารถทั่วไป และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเสาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559 ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
กำหนดการการปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออด ระหว่างวันที่ 24 - 30 พ.ย.2558 - 1 ธ.ค.2558
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสา (ม่อนดินแดง) ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยประภัสสร ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 จากท้ายหมู่บ้าน ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เอกสารการประชาสัมพันธ์มาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดกับกรมทรัพยากรน้ำ
ารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดหาที่ดินเพื่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าเสา
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดทำเทศบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และรายละเอียดประกอบโครงการ
ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2558
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558
รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ประกาศรายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556 - 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560 ของเทศบาลตำบลท่าเสา)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560 ของเทศบาลตำบลท่าเสา)
การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2560)
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา

การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา

 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax :0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th