จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดเทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดโครงการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการคัดแยกขยะในสถานที่ราชการ ชุมชน วัดและโรงเรียน วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการส่งเสริมการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบลท่าเสา "ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 8" วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเสา วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระราชปณิธาน น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช วันที่ 27 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา วันที่ 27 ตุลาคม 2559

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาร่วมกับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดโครงประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร (อปท.สัญจร) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในตำบลท่าเสาา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับเด็กในตำบลท่าเสา ครั้งที่ ๗ ประจำี ๒๕๕๙ ในวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการประชาคมหมู่บ้าน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเสา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2558

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการเรียนรู้สู่โกลกว้างให้กับเด็กในตำบลท่าเสา ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการประชาคมหมู่บ้าน แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561) และโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการจัดทำเทศบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการงานวัดเด็กแห่งชาติ ปี 2558 วันที่ 8 มกราคม 2558

   
   
 
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th